کارتون کده tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com 2017-08-18T20:09:35+01:00 mihanblog.com برای مدیر 2017-08-08T12:05:11+01:00 2017-08-08T12:05:11+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/235 Empress Afsa چلسی بلک کجایی؟ هی میومدم سر می زدم می دیدم نیستی آخه کجا رفتی نگار؟حیف بود آخه چرا رفتی؟دلم برات تنگ میشهبرگرد.من که از آپارات رفتم ولی نمی دونم تو کجایی.هرجا هستی یه پیغامی چیزی بده.ژینا هم که گم شده کجا رفتین منو قال گذاشتین ؟ چلسی بلک کجایی؟
هی میومدم سر می زدم می دیدم نیستی آخه کجا رفتی نگار؟
حیف بود آخه چرا رفتی؟
دلم برات تنگ میشه
برگرد.
من که از آپارات رفتم ولی نمی دونم تو کجایی.
هرجا هستی یه پیغامی چیزی بده.
ژینا هم که گم شده
کجا رفتین منو قال گذاشتین ؟
]]>
ارباب حلقه ها 2017-07-08T05:11:47+01:00 2017-07-08T05:11:47+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/234 ژینا اونایی که movie های جادویی مثل هری پاترو دوست دارنارباب حلقه ها رو ببیننمن فیلم جادویی زیاد دیدمهر از گاهی ازشون پست میزارم شما هم برین ببینین اونایی که movie های جادویی مثل هری پاترو دوست دارن
ارباب حلقه ها رو ببینن
من فیلم جادویی زیاد دیدم
هر از گاهی ازشون پست میزارم شما هم برین ببینین
]]>
قیافه ها رو 2017-07-08T05:11:16+01:00 2017-07-08T05:11:16+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/233 ژینا ]]> عنوانی ندارم 2017-07-08T05:09:38+01:00 2017-07-08T05:09:38+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/232 ژینا ]]> انیمیشن ترول ها 2017-07-08T05:07:46+01:00 2017-07-08T05:07:46+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/231 ژینا انیمیشن قشنگیه حتما دیدینش

انیمیشن قشنگیه حتما دیدینش
]]>
اینجا دختره بهش فحش داد و از خونه بیرونش کرد.در حقیقت این یه مامور مخفیه و هیچکی نمیدونه 2017-07-05T00:11:53+01:00 2017-07-05T00:11:53+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/229 چلسی بلک فعلا تموم شداز اونجایی که من علاقه شدیدی به این کارتون پیدا کردمبازم عکس میزارمفعلا بسهناسلامتی ساعت پنج صبحه.(یکی نیست بگه بهم جغد)خخخخخخخخخخخ فعلا بای فعلا تموم شد
از اونجایی که من علاقه شدیدی به این کارتون پیدا کردم
بازم عکس میزارم
فعلا بسه
ناسلامتی ساعت پنج صبحه.
(یکی نیست بگه بهم جغد)
خخخخخخخخخخخ 
فعلا بای
]]>
از خنده مردم خخخخخخخخخ عاشق اینجاشم 2017-07-05T00:11:03+01:00 2017-07-05T00:11:03+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/228 چلسی بلک ]]> اینجاش باحاله 2017-07-05T00:10:05+01:00 2017-07-05T00:10:05+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/227 چلسی بلک ]]> چه گوگول شدن 2017-07-05T00:09:04+01:00 2017-07-05T00:09:04+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/226 چلسی بلک ]]> پری پلاتیپوسو اوخی 2017-07-05T00:08:04+01:00 2017-07-05T00:08:04+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/225 چلسی بلک ]]> به این کار ندارم دوتاشون مردن.به این کار دارم یکیشون پلاتیپوسه.بچشون چی بشه وای خدا خخخخخخخخخ 2017-07-05T00:06:51+01:00 2017-07-05T00:06:51+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/224 چلسی بلک ]]> :-/ 2017-07-05T00:05:29+01:00 2017-07-05T00:05:29+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/223 چلسی بلک ]]> یعنی این خارجیا ول کن نیستنا!!! 2017-07-05T00:04:29+01:00 2017-07-05T00:04:29+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/222 چلسی بلک ]]> اینارو 2017-07-05T00:03:16+01:00 2017-07-05T00:03:16+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/221 چلسی بلک ]]> پری پلاتیپوس 2017-07-04T23:56:32+01:00 2017-07-04T23:56:32+01:00 tag:http://cartoonkadeh.mihanblog.com/post/220 چلسی بلک این کارتونو دیدین?یا این شخصیتو میشناسین?اگه نه نصف عمرتون بر فناستمن تقریبا چهار سال پیش دیوونش بودمدیوونه این شخصیتکارتون فینیس و فرب چند قسمتشو ببینید عالیهالبته من سعی میکنم تو دکمه کلیپ ها چند قسمتشو براتون بزارمبه افتخارش چند تا عکس آوردم این کارتونو دیدین?
یا این شخصیتو میشناسین?
اگه نه نصف عمرتون بر فناست
من تقریبا چهار سال پیش دیوونش بودم
دیوونه این شخصیت
کارتون فینیس و فرب 
چند قسمتشو ببینید عالیه
البته من سعی میکنم تو دکمه کلیپ ها چند قسمتشو براتون بزارم
به افتخارش چند تا عکس آوردم
]]>